Veda a výskum Štandardy minimálnej vybavenosti obcí

Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania

Zásady a pravidlá územného plánovania

Výskumná úloha „Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania“ vytvára základný rámec pre stanovenie urbanistických a územnoplánovacích princípov, všeobecne akceptovaných zásad a pravidiel pre jednotlivé úrovne územnoplánovacích dokumentácií (regionálna, obecná, zonálna) ako základnej metodickej platformy pre územnoplánovaciu prax.

Základným cieľom výskumnej úlohy je vytvoriť metodickú príručku „Zásady a pravidlá územného plánovania“ vychádzajúcu zo stavebného zákona, ktorá posilní význam územného plánovania a vytvorí základnú bázu pre územnoplánovaciu prax (orgány územného plánovania, ostatnú verejnú správu a ďalšiu odbornú verejnosť), umožní lepšie využívať poznatky v územnom plánovaní a ich rýchlejšiu aplikáciu v praxi. Cieľom nových zásad a pravidiel je stanoviť aktuálne a optimálne zásady vzťahujúce sa k formovaniu územia a zvyšovaniu jeho kvality – pridanej hodnoty.

Výskumná úloha je rozdelená do 5 etáp:

  • I. ETAPA: Analýza podkladov pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania,
  • II. ETAPA: Vyhodnotenie Zásad a pravidel územního plánování – Koncepce funkčních složek, VUVA Brno, URBION Bratislava 1983, Návrh odporúčaní pre spracovanie príručky „Zásady a pravidlá územného plánovania“,
  • III. ETAPA: Návrh zásad a pravidiel územného plánovania,
  • IV. ETAPA: Záverečné oponentské konanie,
  • V. ETAPA: Zapracovanie pripomienok oponentského konania a spracovanie publikácie.

NA STIAHNUTIE: Návrh zásad a pravidiel územného plánovania, 2013

Materiál je publikovaný na stránke Odboru územného plánovania MDVRR SR pod položkou Dokumenty.

Metodická príručka
investor/obstarávateľ: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
autori: Ing. Mária Krumpolcová a kol.
2013

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo