Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania Veda a výskum

Štandardy minimálnej vybavenosti obcí

Metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie

Metodická príručka „Štandardy minimálnej vybavenosti obcí“ nadväzuje aktualizáciou na rovnomennú publikáciu vydanú Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2002. Metodická príručka špecifikuje základné požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných v SR. Metodická príručka stanovuje základné odporúčania pri navrhovaní podmienok pre fungovanie jednotlivých funkčných zložiek obcí.

Základným cieľom spracovanej metodickej príručky je vytvorenie potrebných podkladov:

  • na vytvorenie podmienok pre rovnomerné rozloženie vybavenosti v jednotlivých obciach a ich spádových územiach,
  • pre riadenie štátnej správy a samosprávy,
  • pre spracovateľov ako aj obstarávateľov územnoplánovacej dokumentácie,
  • pre podporu definovania a špecifikovania hierarchie centier osídlenia v rámci sídelného systému.

NA STIAHNUTIE:

Materiál je publikovaný na stránke Odboru územného plánovania MDVRR SR pod položkou Metodické usmernenia, oznámenia, stanoviská, pokyny.

Metodická príručka
investor/obstarávateľ: Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION
autori: Ing. Mária Krumpolcová a kol.
2010

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo