Areál OLO Bratislava Podunajské Biskupice Výrobné zóny Urbanisticko-architektonická štúdia výrobno hospodárskeho areálu na triedenie a úpravu biologického odpadu

Urbanistická štúdia Výrobná zóna Trenčianske Stankovce

Urbanistická koncepcia sa zameriava na overenie vytvorenia novej hmotovo-priestorovej urbanistickej štruktúry, zohľadnenie kompozície územia v kontexte exponovanej polohy územia pri vstupe do obce a jej následné previazanie s existujúcou urbanistickou štruktúrou obce Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce.

Návrh riešenia sa zameriava na začlenenie riešeného územia do širších prevádzkových a komunikačných väzieb, s cieľom zabezpečenia bezkolíznej dopravnej obsluhy územia a zabezpečenie možností napojenia na technickú infraštruktúru.

urbanistická štúdia
investor/obstarávateľ: DNV Energo
2006

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo