Výrobné zóny Urbanistická štúdia Výrobná zóna Trenčianske Stankovce

Areál OLO Bratislava Podunajské Biskupice


Urbanistická štúdia pre overenie využitia územia

Lokalita pre areál OLO v súčasnosti predstavuje neurbanizovanú časť ležiacu južne pod areálom Slovnaft, a.s.. Územie je charakteristické prevládajúcou funkciou ruderálnej zelene, pričom vzhľadom na okrajovú polohu je atakované nežiaducimi vplyvmi ľudskej činnosti. Predstavuje územie, ktoré je limitované trasovaním existujúcich vedení technickej infraštruktúry vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem.

Návrh urbanistickej koncepcie riešenia je zameraný na:

  • overenie rozvojového zámeru spoločnosti OLO a.s. vo vzťahu na špecifikované funkčné využite územia (kód 302) stanovené Územným plánom hl. mesta SR Bratislavy, (rok 2007) v znení zmien a doplnkov, vrátane overenia intenzity využitia funkcie výroby ako rozvojovej funkcie v dotknutom území,
  • overenie a zdokumentovanie územno-technických, krajinno-ekologických dopadov a súvislostí navrhovaného funkčného využitia dotknutého územia vo vzťahu na priestorové a funkčné využitie existujúcich funkčných zón,
  • z hľadiska širších vzťahov zosúladenie rozvojového zámeru s existujúcim funkčným využitím vrátane skoordinovania ďalších známych rozvojových zámerov,
  • zhodnotenie únosnej miery zaťaženia daného územia stanovenie organizácie dopravnej a technickej obsluhy územia, vo vzťahu na existujúce trasy a kapacity TI a existujúce a navrhované zariadenia dopravnej infraštruktúry.

lokalita: Bratislava, MČ Podunajské Biskupice
investor/obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v súčinnosti s Mestskou časťou Bratislava – Podunajské Biskupice
2010

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo