Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum obce Lehnice Centrálne zóny a verejné priestranstvá Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum Most pri Bratislave

Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum obce Štvrtok na Ostrove


Návrh riešenia rešpektuje pôvodný pôdorys obce, vychádza z existujúcich funkčno-prevádzkových vzťahov a komunikačných resp. kompozičných osí obce. Orientuje sa na zefektívnenie využitia zastavaného územia doplnením nových absentujúcich zariadení občianskej vybavenosti, reorganizáciu dopravy v rámci centrálneho priestoru obce. Okrem toho sa sústreďuje na zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejných priestranstiev ako prostriedku k znovuobnoveniu identity obce.

urbanisticko-architektonická štúdia
investor/obstarávateľ: obec Štvrtok na Ostrove
2006

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo