Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum Most pri Bratislave Centrálne zóny a verejné priestranstvá Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum I - Brodské

Urbanistická štúdia centra obce Nová Dedinka


Navrhovaná koncepcia vychádza z existujúcich funkčno-prevádzkových vzťahov a komunikačných resp. kompozičných osí. Orientuje sa na zefektívnenie využitia zastavaného územia doplnením nových absentujúcich zariadení občianskej vybavenosti, reorganizáciu dopravy v rámci vnútorných priestorov obce. Okrem toho sa sústreďuje na zvýšenie estetickej úrovne a kvality verejných priestranstiev ako prostriedok k znovu obnoveniu identity obce.

Urbanistická štúdia
investor/obstarávateľ: obec Nová Dedinka
2004

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo