Územný plán centrálnej mestskej zóny Hurbanovo Centrálne zóny a verejné priestranstvá Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum obce Štvrtok na Ostrove

Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum obce Lehnice

Hlavným cieľom Urbanisticko-architektonickej štúdie bolo vypracovať návrh celkovej koncepcie utvárania centrálneho priestoru obce Lehnice s riešením kompozičných, funkčných a priestorových vzájomných vzťahov, riešenie dopravy, statickej dopravy, peších trás.

lokalita: Lehnice
urbanisticko-architektonická štúdia
investor/obstarávateľ: obec Lehnice
2006

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo