Urbanistická štúdia centra obce Nová Dedinka Centrálne zóny a verejné priestranstvá

Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum I - Brodské

Návrh urbanistickej koncepcie riešenia sleduje vytvorenie predpokladov pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne centrálneho priestoru a lokálnych priestorov ako miest pre spoločné stretávanie sa obyvateľov.

Sústreďuje sa na obnovenie a vhodné využívanie fragmentov pôvodnej zástavby podporujúcej špecifický charakter obce, potvrdenie založených kompozičných prvkov zelene, pričom sa riešenie orientuje na vytvorenie harmónie medzi obytným prostredím a prvkami verejnej zelene, s dôrazom na „komunikatívnosť“ s okolím.

lokalita: Brodské
urbanisticko-architektonická štúdia
investor/obstarávateľ: obec Brodské
2003

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo