Územný plán zóny Mrchovisko Kolárovo Rekreačné zóny Urbanisticko-architektonická štúdia Pri Panskom chodníku - Modra

Urbanisticko-architektonická štúdia Zornička - Modra

Funkčné využitie a urbanistická koncepcia areálu Zorničky vychádzala z filozofie a systému spôsobu rekreácie, preferovaného v období 70 – 90 rokov minulého storočia. Táto forma rekreácie sa z pohľadu súčasnosti javí ako nie vhodná, čoho dôkazom sú nevyužívané, chátrajúce a postupne devastované kedysi dobre prosperujúce rekreačné areály. Z uvedených dôvodov vlastník nehnuteľností pristúpil k zámeru celkového prehodnotenia funkčného využitia areálu. 

UAŠ zhodnocuje únosnú mieru zaťaženia daného územia, vyčleňuje z existujúceho areálu Zorničky časť územia vhodnú na zmenu funkcie a územie s rekreačnou funkciou, ktoré je potrebné stabilizovať. Zároveň overuje možnosť využitia časti územia areálu ako aj rozsah územia vhodný pre funkciu - plochy bývania - nízko podlažná zástavba.

lokalita: Modra - Harmónia
2006

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo