Urbanisticko-architektonická štúdia Zornička - Modra Rekreačné zóny

Urbanisticko-architektonická štúdia Pri Panskom chodníku - Modra

Areál „Vzorodev“ v minulosti využívaný ako lokalita pre podnikovú rekreáciu resp. rekreáciu detí je v súčasnosti ako väčšina podobných areálov v Harmónii bez funkčného využitia. Ide o proces, ktorý nastal v období po r. 1989, keď došlo k totálnej zmene dovtedy preferovaného spôsobu rekreácie založenom na kolektívnom trávení voľného času.

Navrhnutá koncepcia nadväzuje na existujúcu zástavbu, zohľadňuje špecifickú polohu riešenej lokality v dotyku s územiami s možnosťou umiestnenia trvalého bývania, rekreačných funkcií a otvorenej krajiny s prevahou pestovania viniča, pričom sa sústreďuje na taký spôsob a formu zástavby, ktorá harmonizuje s existujúcim prostredím. Urbanistické riešenie vychádza z hlavného cieľa UAŠ, ktorým je zastavenie devastácie dotknutého územia a následná celková humanizácia a opätovné skultivovanie prostredia. 

lokalita: Modra - Harmónia
Urbanisticko-architektonická štúdia
investor/obstarávateľ: Vzorodev v.d. Bratislava
2006

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo