Danubia Park Centrum Obytné a polyfunkčné zóny Urbanisticko-architektonická štúdia Horné Janíky - Jaročné

Urbanistická štúdia Krčace - Dúbravka


Základným cieľom riešenia Urbanistickej štúdie lokality Krčace – Dúbravka je založiť novú urbanistickú štruktúru v rozvojovom ťažiskovom priestore pozdĺž sídelnej rozvojovej osi s previazaním na existujúcu kompaktnú zástavbu v Karlovej Vsi a Dúbravke. Stanoviť územné a priestorové podmienky pre vyvážený rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, pracovných príležitostí a oddychu pri zachovaní existujúceho kvalitného prírodného zázemia.

Územie sa nachádza na rozhraní mestských častí Karlova Ves a Dúbravka o celkovej rozlohe cca 30 ha.

lokalita: Dúbravka - Krčace
urbanistická štúdia
investor/obstarávateľ: Diverso a.s.
spolupráca: ATELIER ART, s.r.o., Bratislava a Mária Derevencová & Martin Gallovský
2008 - 2009

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo