Urbanistická štúdia - Strmé vŕšky - Záhorská Bystrica Obytné a polyfunkčné zóny Urbanistické štúdie Za cintorínom - Zálesie

Urbanistická štúdia Zadné záhrady - Most pri Bratislave


Základným cieľom riešenia urbanistickej štúdie je v súlade s koncepciou ÚPN obce, ktorý vychádza z bytovej politiky obce, rozvíjať funkciu bývania ako nosnú funkciu v obci. Rozvoj funkcie bývania vychádza z návrhu záväznej časti Územného plánu obce, v zmysle ktorej je územie určené na funkciu trvalé bývanie v rodinných domoch, resp. v bytových domoch.

V rámci riešeného územia sa uvažuje s umiestnením zariadení občianskej vybavenosti a lokalizáciou zariadenia sociálnych služieb. Lokalizácia je v polohe mimo ťažiskového priestoru, s väzbou na navrhované parkové plochy viažúce sa na rekreačnooddychové plochy pozdĺž malého Dunaja. Návrh vytvára možnosti pre „sprístupnenie obce aj po vode“ z toku Malého Dunaja pre príležitostné rekreačné člnkovanie formou stabilných a mobilných pontónov. Športové zariadenia sú naviazané na dominantnú polohu obratiska, ktoré je spojené s odstavnými plochami, ubytovacími a stravovacími zariadeniami penziónového typu a minilodenicou.

lokalita: Most pri Bratislave
urbanistická štúdia
investor/obstarávateľ: Obec Most pri Bratislave
2004

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo