Urbanisticko-architektonická štúdia Horné Janíky - Jaročné Obytné a polyfunkčné zóny Urbanistická štúdia Zadné záhrady - Most pri Bratislave

Urbanistická štúdia - Strmé vŕšky - Záhorská Bystrica

Urbanistická štúdia bola vypracovaná v úrovni územnoplánovacieho podkladu (ÚPP) pre územné rozhodovanie v území.

Cieľom urbanistickej štúdie bolo zhodnotiť únosnú mieru zaťaženia daného územia stanoviť organizáciu dopravnej a technickej obsluhy územia, preukázať riešením súlad so záujmami ochrany prírody a krajiny a pamiatok v území a regulatívami pre plošné a priestorové usporiadanie územia.

Na základe prerokovanej urbanistickej štúdie bola vypracovaná dokumentácia na územné konanie  "Komunikácie a inžinierske siete pre 12 RD" a projekt stavby na stavebné povolenie "Komunikácie a inžinierske siete pre 12 RD"

lokalita: Donská, Záhorská Bystrica
Urbanistická štúdia
stupeň: UŠ, ÚR, SP, RP
investor/obstarávateľ: Súkromný investor
2006

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo