Špecifické štúdie Štúdia revitalizácie časti mŕtveho ramena Čiernej vody - Tureň

Komplexná revitalizácia vodnej plochy v obci Vlky

Miesto bývalého ťažobného priestoru, ktoré je v súčasnosti sporadicky zavážané a bez funkčnej náplne bolo návrhom revitalizácie začlenené do kultúrno-spoločenského priestoru obce. Obsahom návrhu sú teréne a sadové úpravy, stabilizovanie svahov, riešenie statickej dopravy, lokalizácia detského ihriska a prevádzkového multifunkčného objektu občerstvenia.

Urbanistická štúdia
stupeň: UŠ, ÚR
investor/obstarávateľ: Obec Vlky
2007

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo