Komplexná revitalizácia vodnej plochy v obci Vlky Špecifické štúdie Prehodnotenie súčasných hraníc hygienických ochranných pásiem a návrh na vymedzenie nových hraníc hygienických ochranných pásiem okolo Slovnaftu, a.s.

Štúdia revitalizácie časti mŕtveho ramena Čiernej vody - Tureň


Návrh rieši revitalizáciu a novú funkčnú náplň v súčasnosti zarasteného, zdevastovaného, nevyužitého priestoru mŕtveho ramena Čiernej vody a jeho integrovanie do rekreačno-športových, kultúrno-spoločenských štruktúr lokálneho významu. Nové využitie priestoru ramena poskytuje nové možnosti rôznych športových aktivít od vodnej turistiky, cykloturistiky, cyklokros, detské ihriská, rybolov, člnkovanie, futbalové ihrisko, volejbal, občerstvenie, stanový tábor, amfiteáter ap.

Urbanistická štúdia
investor/obstarávateľ: Obec Tureň
2004

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo