Štúdia revitalizácie časti mŕtveho ramena Čiernej vody - Tureň Špecifické štúdie

Prehodnotenie súčasných hraníc hygienických ochranných pásiem a návrh na vymedzenie nových hraníc hygienických ochranných pásiem okolo Slovnaftu, a.s.

Environmentálno-urbanistická štúdia

lokalita: Slovnaft, Bratislava
investor/obstarávateľ: MČ Podunajské Biskupice a MČ Ružinov
1999 - 2001

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo