Územný plán rekreačno-oddychovej zóny Bagrovisko Hurbanovo Rekreačné zóny Urbanisticko-architektonická štúdia Zornička - Modra

Územný plán zóny Mrchovisko Kolárovo


Územný plán zóny Rekreačno-oddychovej zóny Mrchovisko rieši územie, ktoré sa nachádza v medzihrádzovom priestore mŕtveho ramena Malého Dunaja a Váhu na rozlohe 57 ha.

Cieľom riešenia územia územného plánu rekreačno-oddychovej zóny Mrchovisko je v zmysle záväznej časti ÚPN mesta Kolárovo využiť prírodný a polohový potenciál lokality vo vzťahu k mestu s cieľom v riešenom priestore vytvoriť rekreačnú a športovú zónu nadmestkého významu. Využiť prírodný fenomém územia s orientáciou funkčného využitia rekreácie na báze prírodného charakteru s rešpektovaním existujúcej vzrastlej zelene, trávnatých plôch a vodných plôch a začleniť ich ako súčasť celkovej urbanistickej koncepcie priestoru.

lokalita: Kolárovo
Územný plán zóny
investor/obstarávateľ: Mesto Kolárovo
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo