Danubia Park Sektor D Rekreačné zóny Územný plán zóny Mrchovisko Kolárovo

Územný plán rekreačno-oddychovej zóny Bagrovisko Hurbanovo


Predpokladom pre realizáciu tohto zámeru je využitie prírodných daností oblasti (geotermálneho potenciálu), v ktorej leží mesto Hurbanovo. V priestore je podnikateľský zámer realizovať oddychovo - rekreačné centrum - aquapark, ktorý v súčinnosti s mestom vytvorí podmienky pre saturovanie nárokov obyvateľov mesta a regiónu na rekreačné vyžitie denné a koncotýždňové. V rámci riešeného územia sa predpokladá lokalizovať nasledovné aktivity:

  • rekreačno – oddychové centrum – vrátane komplexných služieb (ubytovacích, stravovacích, oddychových s doplnkovými zariadeniami pre rekreačný šport) s možnosťou lokalizácie aquaparku so sprievodnými rehabilitačno - relaxačnými, športovo - zábavnými aktivitami – presadzovanie tzv. „zdravej dovolenky“, pobytová rekreácia rodín s deťmi, náučno – výchovné pobyty v atraktívnom prostredí,
  • infocentrum – s komplexnými turistickými informačnými službami, (poznávanie okolia – infoslužby, servisné služby, mapky cyklotrás najbližšieho okolia),

Súčasťou koncepcie rozvoja CR mesta je využitie potenciálu, ktorý poskytuje rieka Žitava, resp. Hurbanovský kanál a previazanie obytného územia mesta resp. existujúcich parkovo upravených plôch (park Bohatá, park pri hvezdárni) v rámci organizmu mesta s prvkami krajinnej zelene formou cyklotrás a peších chodníkov.

lokalita: Hurbanovo
Územný plán zóny
investor/obstarávateľ: Mesto Hurbanovo
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo