Úprava verejného priestranstva Zálesie Centrálne zóny a verejné priestranstvá Územný plán centrálnej mestskej zóny Kolárovo

Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaštín-Stráže

Predmetom riešenia je priestor Námestia slobody v Šaštíne - Strážach, ktorému v súčasnosti chýba primeraná koncepcia funkčno priestorového a organizačného usporiadania územia, s nevhodnou lokalizáciou nástupíšť prímestskej autobusovej dopravy, s prevahou zastúpenia asfaltových povrchových plôch, bez minimálneho zastúpenia zelených plôch. 

Potreba stanovenia jasnej urbanistickej koncepcie sa javí nanajvýš aktuálna vzhľadom na skutočnosť, že v území námestia (v tzv. starom Šaštíne) sa vyskytuje pôvodná dobová zástavba, ktorú je potrebné zachovať pre jej autentické a hmotové stvárnenie, výraz fasád jednotlivých objektov, ako aj ich dobové výplne – ako doklad pôvodnej historickej zástavby na hlavnom námestí a v jeho blízkosti. Okrem toho v priestore námestia sa nachádzajú kamenné plastiky – Immaculata a sv. Floriána a Vavrinca. Priestor uzatvára rím.-kat. farský kostol (v niekdajšom Šaštíne) - pôvodne gotická sakrálna stavba prestavaná a zbarokizovaná v roku 1685. Pôvodná zástavba resp. pôdorys námestia bol narušený v 60-tych rokoch minulého storočia umiestnením obchodného domu.

Územný plán zóny
investor/obstarávateľ: Mesto Šaštín-Stráže
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo