Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaštín-Stráže Centrálne zóny a verejné priestranstvá Územný plán centrálnej mestskej zóny Hurbanovo

Územný plán centrálnej mestskej zóny Kolárovo

Z hľadiska hodnotenia vývoja a tvorby urbanistickej štruktúry možno konštatovať, že mesto Kolárovo má jasne definovanú urbanistickú štruktúru členenú na zóny bývania a občianskej vybavenosti, výroby a rekreácie.

K výrazným zmenám v urbanistickom pôdoryse mesta došlo najmä po rozsiahlych záplavách v roku 1965, kde pri urbanistických a architektonických riešeniach je čitateľný rukopis K. Paluša, L. Jágerského a J. Svetlíka.

CMZ predstavuje územie, ktoré z hľadiska funkčného využitia charakterizujú nosné „mestotvorné“ funkcie. V území dominujú najvýznamnejšie zariadenia občianskej vybavenosti zabezpečujúce potreby mesta ako aj obcí tvoriacich zázemie mesta. V CMZ sú dochované a situované najvýznamnejšie architektonické sakrálne objekty ako aj objekty novodobej architektúry. Stred mesta je výrazne reanimovaný, posilnený prírodným prvkom, zmenou funkcie niekdajšieho mestského cintorína umiestneného v centre mesta na mestský park.

Územný plán zóny
investor/obstarávateľ: Mesto Kolárovo
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo