Územný plán centrálnej mestskej zóny Kolárovo Centrálne zóny a verejné priestranstvá Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum obce Lehnice

Územný plán centrálnej mestskej zóny Hurbanovo

Mimoriadne významnou udalosťou v dejinách astronómie na Slovensku bolo založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe - hvezdárne v Hurbanove v roku 1871. Filozofia architektonicko – urbanistického riešenia vychádza z myšlienky vzdať poctu osobnosti nositeľa mena námestia - Mikulášovi Thege Konkolymu, ako zakladateľovi astronómie v Hurbanove a na Slovensku.

Nosnou myšlienkou pri architektonickom stvárnení námestia je znázornenie nekonečnosti vesmíru formou nepravidelnej špirály. Pôdorysná kresba námestia vychádza z tvaru našej galaxie ako „obrovského hviezdneho ostrova“. Princíp špirály je umocnený a transformovaný do priestoru námestia prostredníctvom vystriedania farebne odlíšených prírodných druhov kamennej dlažby s rešpektovaním existujúcich prvkov vzrastlej zelene, resp. dosadenej a doplnenej zelene do načrtnutého pôdorysu, ktoré v prenesenom význame evokujú množinu hviezd, tvoriacich našu Galaxiu – Mliečnu dráhu.

Z organizačno-prevádzkového hľadiska je priestor námestia riešený ako maximálne flexibilný, ktorého flexibilita spočíva v prispôsobovaní sa aktivitám konaným v danom priestore od maximálnych nárokov na využitie rozlohy po minimálne. Centrálny priestor námestia je v prípade potreby možné „rozšíriť“ aj na priľahlé plochy, resp. navrhované mini námestíčka, ktoré sú navrhované pri novonavrhovaných objektoch v južnej časti námestia.

Územný plán zóny
investor/obstarávateľ: Mesto Hurbanovo
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo