Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja Regionálne projekty ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja predstavujú účelové zmeny vyplývajúce z lokalizácie priemyselných parkov a priemetu záväznej časti KURS 2001 (Nariadenie vlády č. 528 zo dňa 14.08.2002) do ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja. Zmeny a doplnky sa sústreďujú na výstupy z koncepcií schválených po r. 1998 resp. zmeny vyplývajúce z nových právnych noriem, ktoré ovplyvnili záväznú časť ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.

Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č.1/2004

Územný plán veľkého územného celku
investor/obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
2004

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo