Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja Regionálne projekty

ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Dôvodom obstarania ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja je vypracovanie koncepčnej strategickej územnoplánovacej dokumentácie pre koordinovanie a zosúladenie jednotlivých odvetvových rozvojových koncepcií a ich premietnutie do polohy, ktorá zodpovedá rozhodovacej úlohe orgánov Trenčianskeho kraja a jednotlivých okresov.

Hlavné úlohy ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja:

  • stanoviť spôsob využitia a usporiadania územia
  • dosiahnuť proporcionálny rozvoj územia kraja a jeho jednotlivých okresov z hľadiska sociálno-demografického, sídelného, hospodárskeho, kultúrno-spoločenského, rekreačného, územno-technického  v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
  • dosiahnuť plnohodnotné zapojenie územia kraja do nadregionálnej, celoštátnej až medzinárodnej štruktúry,
  • vytvoriť relatívne rovnocenné podmienky pre obyvateľov Trenčianskeho kraja,
  • vymedziť priestory pre rozvoj sídelnej štruktúry a priestory pre zachovanie súčasnej krajinnej štruktúry,
  • stanoviť regulatívy územného rozvoja a verejnoprospešné stavby.

Územný plán veľkého územného celku
investor/obstarávateľ: Krajský úrad v Trenčíne Odbor životného prostredia
1998

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo