Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum obce Štvrtok na Ostrove Centrálne zóny a verejné priestranstvá Urbanistická štúdia centra obce Nová Dedinka

Urbanisticko-architektonická štúdia - centrum Most pri Bratislave


Ťažiskovými atribútmi návrhu centrálnej zóny bolo potvrdenie centrotvornej funkcie priestoru a vytvorenie predpokladov pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne lokálnych námestí ako miest pre spoločné stretávanie obyvateľov.

Pri riešení sa vychádzalo zo založených kompozičných prvkov dopravných ako aj prvkov verejnej zelene. Dôraz sa kládol hlavne na ukľudnenie dopravy na hlavnej kompozičnej osi – Bratislavskej ulici dopravno a paralelnú ulicu návrh charakterizoval ako upokojenú komunikáciu s prevládajúcou pešou a cyklistickou dopravou. Súčasťou bolo aj komplexné preriešenie statickej dopravy centrálnej časti obce vrátane zastávok PHD.

lokalita: Most pri Bratislave
urbanisticko-architektonická štúdia
investor/obstarávateľ: obec Most pri Bratislave
2004

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo