Ing. Mária Krumpolcová Profily Ing. arch. Juraj Krumpolec

Ing. arch. Ing. Peter Derevenec

autorizovaný architekt

*1971 Bratislava
1995 - SvF SVŠT Bratislava, odbor geotechnika - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
1993 - Ateliér AŽ PROJEKT, Bratislava
2000 - FA STU Bratislava
2004 - Spôsobilosť na obstarávanie ÚPP a ÚPD

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo