Projekt územného rozvoja Domica - Aggtelek Medzinárodné projekty JORDES+

Projekt územného rozvoja slovensko-maďarského prihraničného územia


Vypracovanie spoločného projektu „Projekt územného a regionálneho rozvoja slovensko-maďarského prihraničného územia“ nadviazalo na práce vypracované v zmysle programu Pracovnej skupiny pre usporiadanie územia - ARGE Donauländer.

V roku 1999 bol vypracovaný projekt "Súhrnné zhodnotenie rozvojového potenciálu slovenskej a maďarskej časti podunajského priestoru", ktorého hlavnou úlohou bola identifikácia problémov územného a ekonomického rozvoja cezhraničného charakteru. Tento projekt bol spracovaný pre územie krajov Bratislavský, Trnavský a Nitriansky. Výsledkom projektu bol súbor odporúčaní pre regionálnu a samosprávnu úroveň a špecifikácia priestoru, pre ktoré je nevyhnutné vypracovať samostatné (strategické) rozvojové štúdie.

Predmetom tohto projektu bolo dopracovať celé pohraničné územie s Maďarskou republikou metodikou použitou v projekte z roku 1999. Ide o územia Banskobystrického a Košického kraja. Projekt bol na slovenskej časti prihraničného územia finančne zabezpečený prostredníctvom fondu malých projektov PHARE CBC s kofinancovaním z prostriedkov MŽP SR.

spolupráca: pre SAŽP Banská Bystrica, Centrum URBION Bratislava
2002

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo