Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia Medzinárodné projekty Projekt územného rozvoja Domica - Aggtelek

Donauregionen


The Spatial Development Concept of Interregional Co-operation in the Danube Space

www.donauregionen.sk

spolupráca: praciálna časť pre AUREX, spol. s r.o.
2006 - 2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo