Donauregionen Medzinárodné projekty Projekt územného rozvoja slovensko-maďarského prihraničného územia

Projekt územného rozvoja Domica - Aggtelek

Spracovanie Projektu územného rozvoja Domica – Aggtelek vyplynulo z činnosti Slovensko-maďarskej pracovnej skupiny pre územné plánovanie, ktorá stanovila priority riešenia v rámci prihraničného územia. Projekt bol spracovávaný na základe spoločne dohodnutej metodiky s maďarskou stranou (spracovateľ VÁTI Kht.). Medzi priority patrilo vymedzenie spoločných oblastí pre rozvoj cestovného ruchu v území Národného parku Slovenský kras a Národného parku Aggtelek a stanovenie zásad a princípov pre ich územný rozvoj.

investor/obstarávateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
spolupráca: VÁTI Kht. Budapest
2005 - 2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo