Obnova pamiatok Obnova Kúrie Ordódyovcov v Hurbanove (NKP 2509/1)

Obnova NKP Považský hrad


Hrad s pôvodným názvom Bystrica ako súčasť sústavy opevnených sídiel Považia bol postavený približne v 2. polovici 13. storočia. V priebehu nasledujúcich storočí bol postupne dobudovávaný a prestavovaný v cca. 8 stavebných etapách a plnil správnu, obytnú a fortifikačnú funkciu. Začiatkom 17. stor. stratil svoj pôvodný význam a funkciu a v roku 1698 bol hrad zbúraný. V súčasnosti je zachovaný v značne deštruovanej, ruinálnej podobe.

Kultúrno-historický význam Považského hradu ako výrazného symbolického prvku predstavuje v súčasnosti pre región výnimočnú hodnotu, ktorú je potrebné zachovať, obnoviť a vytvoriť podmienky pre prezentáciu a sprístupnenie verejnosti. Projektová dokumentácia predstavuje prvú fázu v procese komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Projekt obnovy rieši v nevyhnutnom rozsahu konzerváciu a sanáciu narušených a nestabilných konštrukčných prvkov hradu, potrebné rekonštrukčné a reštauračné zásahy v súlade s architektonicko-historickým výskumom a potrebami vyplývajúcimi s cieľov komplexnej obnovy hradu.

stupeň: DSP, RP
investor/obstarávateľ: Mesto Považská Bystrica
autori: Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Derevenec, Vladimír Vodný, Juraj Krumpolec
spolupráca: Martin Bóna, Miroslav Matejka (architektonicko-historický výskum)
2012

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo