Polyfunkčný objekt, Most pri Bratislave Občianske a polyfunkčné objekty Multifunkčný objekt Dunajská ulica

Kostol Nová Dedinka


Novonavrhovaný objekt kostola je umiestnený v centrálnom priestore obce Nová Dedinka časť Nová Ves. Urbanistické riešenie vychádza z pôdorysnej osnovy priestoru v tvare nerovnoramenného trojuholníka. Návrh predpokladá vytvorenie centrálneho parku s námestím s umiestnením objektov kostola, fary a pastoračného centra. Hlavná kompozičná os centrálneho priestoru tvorí peší ťah, spájajúci miestne časti obce. Kostol je umiestnený v ťažisku trojuholníka, čím vytvára v centrálnom priestore dôstojný element a umocňuje jeho význam v celkovej urbanistickej štruktúre obce. Architektonické riešenie kostola je priamo ovplyvnené tvarom priestoru a kresťanskou symbolikou, pričom z hmotovo-priestorového hľadiska abstrahuje symbolické výrazové prostriedky do zjednodušenej kompaktnej hmoty. Dynamika objektu s výrazným prevýšením jedného nárožia vytvára náznak kostolnej veže. Objekt charakterizujú tri presklené steny v nárožiach a strecha so svetlíkom v tvare symbolického trojuholníka. Pozdĺž východnej a západnej steny kostola je navrhnutá vodná plocha, ktorá umocňuje symboliku objektu a celého priestoru.

lokalita: Nová Dedinka, Nová Ves
stupeň: Architektonická štúdia
autori: Vojtech Krumpolec, Juraj Krumpolec
2008-2012

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo